Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Klein Haksfoort

 1. Boekingen

Klein haksfoort neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. Klein Haksfoort behoudt zich het recht voor om te allen tijde – zonder opgaaf van redenen – een boeking te weigeren. De schriftelijke bevestiging, tevens factuur, dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele of beweerde onjuistheden dienen altijd schriftelijk kenbaar  te worden gemaakt binnen 10 dagen na datum van de bevestiging/factuur en in elk geval vóór aanvang van het verblijf.

 1. Boeken op lange termijn

Als aanbetaling berekent Klein Haksfoort € 250,00 per huurperiode.


 1. Huur

Bij de huurprijs is inbegrepen:

-          Verbruik water;

-          Gas en elektriciteit;

-          Gebruik van alle aanwezige voorzieningen;(uitgezonderd de bbq)

-          BTW;


Niet inbegrepen zijn onder andere:


-          Huur linnengoed ad. €8,00, dit is  niet verplicht, mocht u dit niet huren, dan is het wel verplicht zelf voor bedlinnen te zorgen

-          Bedden afhalen en gehuurd beddengoed en keukendoeken verzamelen;

-          Afwas doen;

-          Afval in vuilniszak doen en in container deponeren;

-          Toeristenbelasting en heffingen.

-          schoonmaakkosten


 1. Huisdieren

Het meenemen van huisdieren is onder voorwaarden  toegestaan. 1. Betalingen
  1. Betaling van het boekingsbedrag dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn.
  2. Bij niet tijdige of onvolledige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u in verzuim. Wanneer het verschuldigde bedrag binnen 5 werkdagen van aanmaning nog niet n het bezit is van Klein Haksfoort, is Klein Haksfoort gerechtigd de overeenkomst schriftelijk, eenzijdig te ontbinden. U bent aansprakelijk voor alle schade die Klein Haksfoort als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Klein Haksfoort in verband met uw boeking en de ontbinding heeft moeten maken. In ieder geval bent u een ontbindingsvergoeding verschuldigd van 30% van het boekingsbedrag bij ontbinding meer dan 4 weken voor de geplande aanvangsdatum van het verblijf en gelijk aan het totale boekingsbedrag bij ontbinding binnen 4 weken voor aanvang van het verblijf. Reeds betaalde gelden zullen worden verrekend met de te betalen ontbindingsvergoeding en de eventueel verschuldigde vergoeding van overige schade. Indien nog niets betaald is, worden bovengenoemde bedragen in rekening gebracht.


 1. Wijzigingskosten

Indien u, na de totstandkoming van de boeking, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, is  Klein Haksfoort niet verplicht daaraan te voldoen. Het is ter vrije keuze van Klein Haksfoort of, en in hoeverre, die wijzigingen worden geaccepteerd. 1. Annuleringen


 1. Bij annulering meer dan 4 weken vóór aanvang van het verblijf, is 50%van het huurbedrag verschuldigd met een minimum van  €  150,00;
 2. Bij annulering binnen 4 weken vóór aanvang van het verblijf, is het volledige huurbedrag verschuldigd.
 3. Bij voortijdige beëindiging van het verblijf, is het volledige boekingsbedrag verschuldigd. 1. Overmacht

Overmacht aan de zijde van Klein Haksfoort bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Klein Haksfoort, daaronder mede begrepen, oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.


 1. Aansprakelijkheid

Klein Haksfoort aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:


 1. diefstal, verlies of schade, van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf  in de Klein Haksfoort.
 2. Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen in de Klein Haksfoort.

Met inachtneming van het bovenstaande is eventuele aansprakelijkheid van Klein Haksfoort beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door haar (aansprakelijkheid) verzekeraar wordt uitgekeerd. Een dergelijke uitkering geldt als enige en volledige vorm van schadevergoeding. Voor zover de verzekering onverhoopt geen dekking biedt en de aansprakelijkheid van Klein Haksfoort voor de geclaimde schade in rechte is vastgesteld, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag van de betreffende boeking.


De huurder en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die Klein Haksfoort en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen in of rondom Klein Haksfoort bevinden alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enige zaak die zij onder zich hebben.


Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten van de Klein Haksfoort kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend.


 1. Klachten

Ondanks alle zorgen van Klein Haksfoort kan het voorkomen dat u een gerechtvaardige klacht heeft. Deze klacht dient u ter plaatse en direct aan ons door te geven, teneinde ons in de gelegenheid te stellen e.e.a. onmiddellijk op te lossen. Mocht de klacht niet tot tevredenheid worden afgehandeld, dan heeft u tot uiterlijk 1 maand na vertrek de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen.


 1. (Huishoudelijk) reglement

Teneinde het verblijfop Klein Haksfoort voor alle gasten zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, dienen alle gasten zich te houden aan de (gedrag) regels zoals vastgelegd in het voor Klein Haksfoort opgestelde (huishoudelijk) reglement. Een kopie van het reglement wordt u bij uw boeking toegezonden. Overtreding van het reglement kan verwijdering uit Klein Haksfoort tot gevolg hebben zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt. Het reglement staat ook op het dressoir in de groepsruimte, zorg dat ook uw medehuurders en kinderen op de hoogte zijn van deze regels..